Så döljer “fortkörning” mer komplexa problem

Fortkörningsböter har nu blivit som gångna tiders avlatsbrev. Fokuseringen på rutinmässiga sanktioner mot ofarliga hastighetsöverträdelser avleder uppmärksamheten från lömska trafikrisker och från medvetet omoraliska handlingar, som skadar andra direkt eller indirekt.

Mobbningen av de storbilsåkande i (S)kuggbudgeten är kanske inte medveten skadegörelse. Men bristen på eftertanke väcker frågor om det moraliska i sådana förslag till åtgärder, som försvårar teknisk utveckling och individuellt ansvarstagande.   

Dagen efter nedläggningen av förundersökningen mot Håkan Juholt visar Dagens Nyheter hur en fartsyndares ‘erkännande’ kan förleda både syndaren och hans omgivning att blunda för värre problem:
”Erkände” fortkörningar när han valdes – sedan blev det värre (DN 15/10)

Fartblindheten tycks sprida sig i alla samhällsskikt med okloka prioriteringar, mobbning och rättsövergrepp som följd. Mina artiklar på DN Debatt 1989 (6/8 och 14/9) är fortfarande aktuella, men nu är det en ny generation i det offentliga samtalet som rider på fartmoralismens syndabockar.

Att lägga skulden på en anonym grupp av fartsyndare är enkelt och ger lättköpta poäng.

Ovanlig kameraskylt med maxfarten visad
En av få kameraskyltar som visar gällande fartgräns

När sedan enskilda personer oskyldigt drabbas av schablonerna har det offentliga strålkastarljuset släckts – oavsett om det är skyltvilsna bilförare, som bötfälls och blir av med körkortet eller trafikanter som skadats av någon lömsk och icke erkänd riskfaktor i trafiksystemet.

Mobbningsprocessen kanske kan jämföras med de opreciserade “förändringar” som är på gång hos socialdemokraternas partiledare

… enligt DN:
Förundersökningen nedlagd (14/10)
Juholt: På min nivå ska man klara en sådan här granskning
Juholts lag svajar betänkligt
S-väljare: Rätt att stanna

… enligt GP:
Gråsossen Juholt har trots allt en framtid (Debattartikel av Göran Greider)

… och enligt SvD:
Partiet måste hitta sin riktning
Tommy och jag kommer vara ett radarpar

Visar studien bara att glada kvinnor fikar oftare?

Ett samband finns mellan hög koffeinförtäring och mindre risk för depression. Det visar en färsk studie. Men resultaten framställs i massmedia som om koffeinintag i sig skulle ge ett visst skydd mot depression. Då tycks man betrakta statistiska samband som direkta orsakssamband.

Att koffeinintaget i sig skulle skydda mot depression förefaller vara en förhastad slutsats, som inte heller dras av forskarna enligt TT-artikeln.

Störfaktorer som man inte har kompenserat för i studien kan ge en annan bild av orsakssambanden – även om vissa faktorer eliminerades genom att man enbart tog med  kvinnor.

I liknande fall tidigare har sådan brådska med slutsatserna vilselett både enskilda och myndigheter till verkningslösa, resursförbrukande eller rent skadliga beslut.

Framsida med diagramexempel på dubbdäckens riskreduktion
Rapport av Lennart Strandberg om epidemiologiskt pilotprojekt med data för trafiken på olycksplatser insamlade av polisen direkt efter akutinsats vid trafikolyckor i Östergötland.

Exemplet som först poppar upp i mitt minne är när man i mitten på 1900-talet såg ett samband mellan alkoholförtäring och förhöjd risk för hjärtinfarkt.

Då missade man först att de som drack mycket samtidigt rökte många cigaretter. Det var alltså tobaksrökningen, inte alkoholförtäringen, som var boven i dramat.

Här kan det handla om något liknande. Människor som fikar ofta gör kanske det på grund av att deras biokemiska och neurofysiologiska status motiverar till umgänge och livsglädje.

Stort koffeinintag skulle alltså kunna vara en följd av ‘psykiskt’ välbefinnande – inte tvärtom, som man nu kan få intryck av i media:

Kaffeälskare mindre deppade
(DN, GP, SvD, HD, BT, Skånskan)

En anledning för mig att överge (den sunda) skepsisen var artikelns
“Bland de kvinnor som drack koffeinfritt kaffe såg man ingen minskad risk.”

Å andra sidan kan man fråga sig varför de valde koffeinfritt. Var det kanske något liknande den urvalsfaktor som spökade i två amerikanska sjukhusstudier, där mycket kaffedrickande föreföll dubblera risken för hjärtinfarkt?

Inom mitt forskningsområde finns exempel i rapporten härintill och i mer sentida debattartiklar, som publicerats av Newsmill:
Klimatbluff i statlig folder till miljontals svenskar 2009
Okunnighet bakom dubbdäcksförbud 2010

Volvos förarstöd bättre än X2000-tågens?

Nyhetsmedia återkommer nu i september till vinterns tågkrasch på Malmö central. Den förbryllar nog bilister med Volvos automatiska bromssystem:
Statens monstruösa X2000-tåg för hundratals passagerare saknar väl inte en funktion, som många bilköpare har skaffat för privata pengar?

Jo, tyvärr. Fordonsteknisk omedvetenhet och en förlegad syn på haverier kan anas hos säkerhetsansvariga, när nu även detta katastroftillbud officiellt skylls på föraren.

En privat Volvobil bromsar automatiskt om något är i vägen. Men statens X2000-tåg för hundratals passagerare kraschade ohejdat vid det enklaste av hinder på Malmö centralstation under nyårsdagen.

Fortsätt läsa “Volvos förarstöd bättre än X2000-tågens?”

Tankefel om fartkameror går igen – avvikelser missförstås

I veckan framfördes ett märkligt motiv för miljardrullningen på fartkameror. Tankefelen har varierat under decennierna. En del är svåra att genomskåda. Men det senaste går emot både rättvisa och säkerhetstänkande.

Den som nu är ansvarig för fartkamerasystemet (Automatisk Trafik Kontroll, ATK) vid Rikspolisstyrelsen tycks inte ha några betänkligheter mot att straffa enskilda personer för att få ned vägtrafikens medelhastighet.

Det ses inte heller som ett problem för rättvisan att man bötfäller enbart en tredjedel av de fotograferade “syndarna”: de som har glömt vad som stod på senaste skylten och inte gömmer ansiktet bakom solskydd, händer och lösskägg – eller kör bilar med andra ägare. Fartkamerorna fyller sitt syfte “att minska medelhastigheten” sägs det i en TT-intervju hos bl.a. DNGP, HD och SvD.

Man kanske nu har lärt sig att den olycksminskning som observerats på farliga sträckor kan vara en statistisk så kallad regressionseffekt (se nedan) snarare än en effekt av nyuppsatta kameror. Därför tycks det offentligt välljudande och svårgenomskådat felaktiga motivet (olycksminskning) nu ha fått vika för ett annat (lägre medelfart). Men det är både etiskt dubiöst och lätt att se som en efterhandskonstruktion. Det finns ju en mängd mer rättvisa åtgärder med bättre kostnadseffektivitet, som både minskar hastigheten i farliga situationer och hjälper trafikanterna att höja sin egen säkerhet.

Fokuseringen och den långlivade övertron på de fasta fartgränserna stjäl uppmärksamhet från de specifika avvikelser som gör farten farlig. I skymundan kommer allt jag kan göra som enskild fordonsförare för att minska olycks- och skaderisken för mig och mina passagerare eller medtrafikanter.

Dessbättre har bilindustrin och vägtrafikbranschen utvecklat säkerhetstekniken så väl att den överskuggat de  senaste decenniernas fartblindhet i det offentliga samtalet och i propagandan om fartkameror som där benämns “Livräddare”.

Men alla har inte råd med nya bilar. Många som kan hålla sig med modern teknik vilseleds av andra misstag från statens företrädare, t.ex. om småbilars förträfflighet.
Kolla videon och länkarna här innan du byter ned dig i bilstorlek!
Förklaringar av fysiken och biomekaniken är på gång till Bildrullens fasta sidor.

Ett mer svårgenomskådat tankefel upptäcktes alltså av statistiker i trafiksignalernas barndom. Fenomenet kallas för regressionseffekt och kan förleda till felaktiga myndighetsbeslut även inom andra områden än trafik. Det framgår i en artikel av professor Lennart Sjöberg, som också kopplar till bedömningsfel av liknande typ som den norska polisens, när man fängslade en överlevande från Utöya (DN).
Den kopplingen var troligen så svår att inse, att redaktionen tog bort den automatiska returlänken hit från DN-artikeln efter några timmar. Se styckena längst ned (Tillägg 14/8).

Polisens trovärdighet är i fara om man vill fortsätta spendera svenska miljarder på fartkameror och motiverar prioriteringen av resurserna med deras förmenta olycksminskande effekt.  Det motivet kanske blir alltmer sällsynt nu, om man har blivit medveten om sina tidigare förbiseenden av regressionseffekten.

Eftersom nya kameraplatser väljs där olycksfrekvensen varit särskilt hög, kommer olyckstalet där att pendla tillbaka och återgå till medelvärdet eller ännu lägre. Det sker oavsett om någon kamera sätts upp eller ej – på grund av regressionseffekten.

Att Rikspolisstyrelsen inte hade informerats om detta av ansvariga vid dåvarande Vägverket har tydligt framgått i massmedia vid flera tillfällen. Det påtalade jag för fyra år sedan i min gamla blogg.

Där finns fler raljanta tongångar om fartkamerornas effekter. Mitt tonläge i den slumrande bloggen gör att jag kanske borde ta bort den från webben. Men än så länge får den ligga kvar som jämförelseobjekt.

Här, på bildrullen.se, försöker jag nu anamma det tänkande som  Martin Kylhammar så väl har presenterat i sin bok “Den tidlöse modernisten”. Kylhammar beskriver hur vi oftast gör rätt men ibland gör om samma misstag generation efter generation.  Stimulerad av den bokens innehåll, försöker jag här formulera eventuell kritik så att den blir saklig men inte personlig.
Jag hoppas att det eliminerar hotet om repressalier mot anställda som läser här på arbetstid till nytta för verksamheten. Därmed inte sagt att löneavdraget som SvD beskriver var obefogat. Fallet beskrivs mindre utförligt i en TT-artikel hos bl.a. DN, GP och HD.

Tillägg 14/8: Intressant är att DN-redaktionen tog bort returlänken även i den sistnämnda DN-artikeln. Visserligen har jag kanske varit dålig på att beskriva sambandet mellan artiklarna på dn.se och det här inlägget. Men det visar ännu ett sätt som kopplingar på Internet kan gå förlorade mellan olika personers insikter om avvikelser och ovanliga samband.

Den här rutinmässiga och oreflekterade länkstädningen på redaktionen påminner mer om en normal refusering än om den censurliknande blockeringen av min gamla myndighetskritiska blogg. Men principiellt kanske man kan se länkstädningen som den lindrigaste formen av filtrering – med den andra extremen i avstängning av Internet, som nu diskuteras i DN. Att det förekommer även i västvärlden framkom i  efterdyningarna från premiärminister Camerons förebud om avstängningar av Twitter och Facebook.

Våldsoffer blir syndabockar

Människor som utsatts för oavsiktligt våld i trafikolyckor kan drabbas dubbelt, när inblandade personer döms för att ha “orsakat” händelseförloppet och skadorna. Det görs alltför ofta utan den professionella rekonstruktions- och kriminalteknik, som normalt anlitas efter mord och avsiktlig misshandel.

Okunnighet om skadeförloppens teknik- och naturvetenskapliga komplexitet gör att den haveridynamiska analysen ofta försummas, när det biomekaniska våldet härrör från bilar och fordon.

Omedvetna om sin okunnighet skyller massmedia, försäkringsbolag och rättsväsende det naturlagsbundna händelseförloppet på någon inblandad – utan att leta efter vilka avvikelser från det normala, som har överrumplat “den skyldiga”. Samma riskfaktorer i trafiksystemet kan därför förbli okända och leda till serier av liknande olyckor med flersiffriga dödstal över tid.

Norska vägverkets metod att mäta sladdspår överskattar farten. Det bidrog även här till att en bilförare dömdes för fortkörning. Bilen åkte av på kurvans insida efter en trolig bakhjulspunktering, som ignorerades i rättsprocessen. Som sakkunnig lyckades jag inte göra aktörerna medvetna om haveridynamikens komplexitet.

När utredarna och det offentliga samtalet saknar relevant kompetens, hotar dessutom rättsövergrepp och syndabocksjakt. Det förvärrar plågan för dem som redan drabbats av skador eller personliga tragedier efter olyckor.  Det finns många sådana exempel enbart bland mina haveriutredningar, som jag avser att återkomma till senare.

Nu nöjer jag mig med en sladdolycka, som tog livet av förarens barndomskamrat och bästa  vän. Bilen sladdade av vägen på insidan av den kurva som fotot här intill är taget ifrån. Trots att det är omöjligt att åka av vägen på insidan av en kurva, om man kör tillräckligt fort, så dömdes föraren till fängelse för fortkörning.

Varken åklagare, försvarsadvokat, domstol eller de två övriga sakkunniga, som vittnade i lagmannsretten (Norges motsvarighet till hovrätt) tycks ha förstått att bilen blev instabil på ett sätt som överensstämmer väl med de uppgifter som framkom om glassplitter på vägen strax före sladdspåren. Mina påpekanden om trolig pyspunktering på det kurvyttre bakhjulet ignorerades med hänvisning till att “Det ble ikke funnet tegn på felgkjöring” i den statliga utredningen.

Huvudförhandlingens redogörelse för händelseförloppet blev mer ett köpslående om farten. Utan att reservera sig för sina begränsade kunskaper om olycksförloppets fordonsdynamiska komplexitet hänvisade de två norska sakkunniga till Statens vegvesens invalida metod för fartbestämning utifrån sladdspårens radie. Med tresiffrig noggrannhet hävdade de att farten hade varit “minst 132” respektive “minst 112” kilometer i timmen. Den skyltade fartgränsen var 80 km/h.

I sin dom gör Agder lagmannsrett egna haveridynamiska bedömningar, men man tycks inte ha förstått att lågt lufttryck bak kan få bilar att sladda i lägre farter utan att fälgen lämnar spår i vägbanan. I domen dras slutsatsen att det
“er her tale om en massiv og fortsettlig fartsovertredelse …”
.

Efter denna subjektiva värdering följer ett resonemang om förarens grupptillhörighet, som förefaller irrelevant för det specifika rättsfallet. Till skillnad från de situationer som tas upp i sista stycket av pressombudsmannen Ola Sigvardssons artikel på DN Debatt i dag är förarens personlighet ovidkommande för sakfrågan om varför olyckan inträffade. Ändå skriver lagmannsretten på sid.6 i domen 30/9 2010:

“Unge menn i [förarens] aldersgruppe står för en ikke ubetydelig andel av de mange alvorlige trafikulykkene vi har, og det er påkrevd å möte utviklingen med effektive sanksjoner.”

Här kan man ana samma ‘vi-mot-dem-tänkande’, som skymtat fram efter massakern av Anders Behring Breivik i Norge 22/7 – exempelvis på DN Debatt hos Dan Andersson 27/7 (“mäns underlägsenhetskänslor leder dem till högriskbeteende“) och i artikeln 24/7 med rubriken “Hur ska vi identifiera de ensamma farliga männen?” av Anna-Lena Lodenius.

Dessbättre beter vi oss inte så här mot barn som cyklar omkull eller råkar ut för andra olyckor genom sin oerfarenhet eller upptäckarlusta. Det är inte heller något framträdande problem i den stora mängden av trafikolyckor med små personella och måttliga materiella skador. Normalt behandlas där skuldfrågan rutinmässigt utan stora negativa effekter för de direkt inblandade personerna i ekonomiskt eller socialt avseende.

Moderna bilar skyddar de åkande så väl att en hejdande krock till och med kan försvåra kriminalitet och avsiktligt våld mot andra människor. Dit hör bilolyckan på E18 förra fredagen som uppmärksammades exempelvis av DN, GP och HD med den smått paradoxala rubriken Trafikolycka räddade liv i Norge.

Flera signerade artiklar om tragedin i Norge manar till försiktighet med orden. En ledarskribent (Erik Helmerson på DN 29/7) menade att vi bör vänta med slutsatserna men fick mothugg i går (2/8 också i DN) av Lena Sundström, som vill medvetandegöra det omedvetna. För att förstå vad som hände och undvika upprepningar måste samhället granskas anser den norska juristen Anne Holt. Polisen avser att inrätta en speciell utredningsenhet för att hitta eventuella medbrottslingar till den gripne massmördaren (enligt DN, GP, HD, SvD 31/7 & 2/8).

Även måndagens ledare i GP vill att vi lär av historien och drar paralleller till häxprocesserna. Liksom Bildrullen 22/7 påpekar GP-ledaren att människan söker enkla orsaker – dock utan att beröra det våld som oavsiktligt utlöses i olyckor när vi har missförstått kritiska naturlagar och funktioner i trafiksystemet.

Att det kan finnas flera orsaker och ansvariga framförs i DN såväl bland kulturnyheterna som på debattplats av Torbjörn Tännsjö när det gäller avsiktligt våld. Även Peter Wolodarski, Jan Kjaerstad (pappers-DN 30/7 sid.K6) och Malin Ullgren uppehåller sig vid döden och det uppsåtliga våldet, men de tar upp problem som är minst lika relevanta för oavsiktliga skador och det olyckspreventiva arbetet.

De hemska och utdragna upplevelser, som beskrivits av överlevande från Utöya 22/7 fick mig tveka om att dra paralleller till – vanligtvis snabba – olycksförlopp. Jag ber om överseende med att jag ändå har gjort det här – i syfte att minska framtida upprepningar av att våldsutsatta olycksoffer också blir syndabockar för oavsiktliga skador.

Ingen kan klandra andra för okunskap som är omedveten. Men jag vill påminna om behovet av bättre kompetensförsörjning till de myndigheter och institutioner som ansvarar för analys, behandling och prevention av oavsiktligt  våld genom olyckor.

Djupare insikter genom massmedia kan också öppna för samspel med allmänheten eller med yrkesutövare som tar hand om havererade fordon och röjer olycksplatser. Ungefär som i Danmark skulle då vanligt folk kunna bistå polisen med fakta även för identifiering av olycksrisker.

Efterspelet till förra fredagens tragedi i Oslo och på Utöya visar vilket engagemang och vilken handlingskraft vi skulle kunna uppbåda för efterlevande och skadade – även från olyckor som drabbar någon eller några enskilda åt gången.
Sorgen och besvären blir ju inte mindre för att man är ensam om dem.

Mänskligt tankefel döljer brott och ger rättsövergrepp mot trafikskadade

Dagens DN-ledare vill oss väl, men sparkar på dem som redan råkat illa ut med “vansinneskörningar”  och “alkohol” som enkel förklaring till trafikolyckor. Sådana lättköpta orsaker ledde förr till häxprocesser och många kvinnors död i barnsängsfeber. Nu ger trafikolyckorna en ny våg av  mobbning och rättsövergrepp, där resurssvaga trafikanter oförskyllt döms för oavsiktliga skador.
När massmedia, rättsväsende och försäkringsbolag inte inser haveridynamikens komplexitet, öppnar man också för kriminella att ostraffat använda bilar som vapen.

“Börja med att satsa mer resurser på det som alla vet fungerar.” Så slutar dagens ledare i DN. Skribenten ser trafiken och den övergripande statistiken, men urskiljer inga trafikanter. Vi får inte veta exempelvis om mental och emotionell träning kan hjälpa den enskilde föraren att snabbt se lösningen, när den livshotande faran plötsligt tornar upp sig framför det egna fordonet.

DN-ledaren börjar med att hänvisa till “olyckan på riksväg 41 i Västergötland, som tidigare i veckan krävde flera liv”. Men i stället för att stimulera till framåtblickande tankar om olika bidragande faktorer och åtgärder som kunnat förhindra olyckan, förstärker ledarskribenten fördomarna om att olyckor har enkla orsaker. Liknande synsätt framskymtade hos myndighetsföreträdare som intervjuades om olyckan häromdagen i GP och DN.

Fartkamera med stolpe mycket nära vägbanan
Pekar ut nutidens häxor?

Men ingen skugga må vila över dessa personer. Människans och samhällets utveckling har troligen påskyndats av vår benägenhet att snabbt och enkelt hitta en orsak till oönskade företeelser. Det berördes i förra veckans TV-program:

– Vi är väldigt orsakssökande. Hjärnan vill hela tiden se orsaker. Så yttrade sig Fredrik Lindström i det femte avsnittet av hans TV-program “Vad är en människa?” (på SVTplay t.o.m. 110831).

Resonemanget kretsade just då (33½ minut in i programmet) omkring människans behov av tolkningar och förklaringar när hälsan sviktar. Samtalspartner i det här programmet var Karin Johannisson, professor i idéhistoria. Hennes analys av sjukhusens syn på barnsängsfeber under 1800-talet har för mig varit en uppskattad referens för paralleller till vår tids skuldbeläggning av bilförare efter trafikolyckor.

Innan mikroberna hade upptäckts på 1890-talet förstod inte läkarna, att de själva var upphov till många fall av barnsängsfeber. Sjukdomen var särskilt vanlig vid undervisningssjukhusen. Där gick läkarna ibland direkt från obduktion till förlossning utan att tvätta händerna emellan.

De ansvariga vid sjukhusen avfärdade en underläkares förslag om handtvätt efter laborationerna med lik. Han, Ignaz Semmelweis, hade sett hur en kollega fick liknande symtom och dog efter att ha skurit sig i handen vid en obduktion.

De överordnade läkarna förklarade barnsängsfebern med psykisk överkänslighet hos de kvinnor, som insjuknade och dog. Då var den orsaken mycket lättare att köpa än en underläkares idéer om att de själva skulle föra över något okänt smittämne från döda kroppar i obduktionssalen.

– Människan är beredd att köpa alla möjliga orsaker som ibland är rena lögner. Tänkandet har klara drag av ren mytomani, fortsatte Fredrik Lindström i TV-programmet.

Vi övertygar alltså oss själva inom våra egna referensramar. Det är ibland en förutsättning för att kunna gå vidare, när en anhörig har förolyckats eller när man mår dåligt och äntligen har fått en diagnos. Men det kan bli katastrofalt om rättsväsendet agerar lika snävt och oreflekterat gentemot en enskild människa, som varit inblandad i en olycka. Dessvärre finns många sådana exempel enbart bland mina haveriutredningar. Ett illustreras med fotot nedan och beskrivs av texten till det här videoklippet i min YouTube-kanal.

Rekonstruktion visar att försäkringsbolagens utredare varit på fel plats
Rekonstruktion av dikeskörning 1995. Mina haverianalyser 2000-2009 avfärdas 2010 på några rader i en 400-sidig tingsrättsdom med fel data och utomvetenskapliga resonemang från försäkringsbolagen. Fredrik Lindströms tes stöds av den mångåriga rättsprocessen.

 

 

 

 

 

Problemet accentueras av att massmedia sällan ifrågasätter rättsväsendets haveridynamiska kompetens. Rättsövergrepp genom felaktiga domstolsbeslut förvärras därför genom den mediala rapporteringen.

Inte heller i  DN:s tre artiklar om förbipasserandes fotografering av trafikolyckor framkommer behovet av att flytta fokus från den uppenbara skadegörelsen till spår och fynd före kraschplatsen, som kan förklara vad som satte igång olycksförloppet. I det avseendet behöver även utredande poliser och rättsväsendet hjälp med kompetensförsörjningen.

Kanske kan massmedias efterfrågan på olycksfoton från allmänheten riktas om, så att det som nu är ett problem blir en möjlighet för utredarna i stället. Sluta ta in läsarbilder från själva haveriplatsen och premiera enbart dem som gjort relevanta iakttagelser bortom bilvraken!